TERMS & CONDITIONS

Artikel 1 Definities 

 1. Set in Stone is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het leveren van exclusieve meubels en op maat gemaakte meubels van natuursteen. 
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Zakelijke Klant) en gebruikmaakt van de Diensten van Set in Stone.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Set in Stone en/of Klant.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen Set in Stone en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Set in Stone zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Set in Stone en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene voorwaarden.  
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Set in Stone en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende het verkopen van meubels gemaakt van natuursteen en het op maat maken van meubels van natuursteen op basis van de wensen van de klant, en geleverde Producten alsmede alle andere door Set in Stone ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht. 
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Set in Stone  en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende exclusieve producten (voor nu side/coffee tables) volledig gemaakt van restanten natuursteen, die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Set in Stone zelf. 
 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van Set in Stone, te raadplegen via https://www.setinstone-studio.com.


Artikel 2 Identiteit van Set in Stone 

 1. Set in Stone is bij de KvK geregistreerd onder nummer 69027293 en draagt btw-identificatienummer NL001171230B90. Set in Stone is gevestigd aan Resedastraat 4 (4818 GR) te Breda. 
 2. Set in Stone is per e-mail te bereiken via info@setinstone-studio.com of middels de Website https://www.setinstone-studio.com.  


Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Set in Stone en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen.De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Set in Stone overeengekomen. 
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.
 5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden. 


Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst 

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 
 2. Klant kan contact opnemen met Set in Stone via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten. 
 3. Klant kan bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling. 
 4. Voor op maat gemaakte Producten zal Set in Stone met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische) opdrachtbevestiging. 
 5. Als Set in Stone een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Set in Stone kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 6. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Set in Stone dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Set in Stone deze schriftelijk bevestigt. 
 7. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Set in Stone. 


Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Set in Stone zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. 
 2. Met trots waarborgt Set in Stone de hoogste kwaliteit van steen en vakmanschap in elk stuk. Vanwege de aard van natuursteen kan elk stuk enigszins variëren in kleur of patroon, dat is de charme. De Klant kan de afbeeldingen op de website van Set in Stone gebruiken als richtlijn. Indien de Klant de steen voorafgaand aan de aankoop of op maat gemaakte productie wil bekijken, kan de Klant contact opnemen met Set in Stone. 
 3. Set in Stone heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Set in Stone niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Klant bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald. 
 4. Set in Stone heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 5. Bij het inschakelen van derden zal Set in Stone de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Set in Stone worden doorbelast aan Klant. 
 6. De Overeenkomst kan alleen door Set in Stone worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Set in Stone bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Set in Stone aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Set in Stone worden verstrekt. 
 7. Klant draagt er zorg voor dat Set in Stone zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. 
 8. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Set in Stone hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Set in Stone dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 


Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Set in Stone en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Set in Stone op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Set in Stone en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 


Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

 1. Set in Stone is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Set in Stone goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Set in Stone Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. 
 2. Voorts is Set in Stone bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 
 3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Set in Stone gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 


Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten 

 1. Consument heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht). 
 2. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Consument gesloten Overeenkomst op afstand. De Zakelijke Klant komt derhalve geen herroepingsrecht toe. 
 3. Producten die op maat gemaakt zijn worden uitgesloten van het Herroepingsrecht. 
 4. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. 
 5. Voor Consument geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval Set in Stone de Diensten volledig levert binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Consument hiervoor toestemming aan Set in Stone en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht. 
 6. Voorts geldt dat Consument het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Consument, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Wel is Consument gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten. 
 7. Bij een Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Producten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen voor Consument, of een door Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, op de dag waarop hij: 

  1. Het Product heeft ontvangen; 

  2. Het laatste Product heeft ontvangen indien Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; 

  3. De laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van het Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of 

  4. Het eerste Product heeft ontvangen bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode. 

 8. Indien Consument binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gebruikmaakt van het Herroepingsrecht en indien de betaling is gedaan door Consument zal Set in Stone de betaling zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen nadat de overeenkomst is herroepen, na aftrek van de kosten in verband met het retourproces, terugstorten op een opgegeven creditcard- of bankrekeningnummer.
 9. Consument wordt geacht bij de levering de Producten te controleren en indien akkoord dat het Product in de juiste staat is geleverd, de aflever bon te tekenen.
 10. Consument is gedurende de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen Product en de verpakking. Consument zal het Product slechts gebruiken en de verpakking slechts openen voor zover dit nodig is om het Product te inspecteren. Hierbij geldt het uitgangspunt dat Consument het Product niet verder mag inspecteren dan in een fysieke winkel zou gebeuren. Indien Consument besluit het Product te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt Set in Stone dit dan ook na te laten. 
 11. Consument is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het Product indien dit het gevolg is van inspectiehandelingen die verder gaan dan de in lid 9 van dit Artikel genoemde handelswijze. 
 12. Indien Consument gebruik maakt van het Herroepingsrecht dient het Product zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen te retourneren aan Set in Stone in de oorspronkelijke staat van het Product met complete verpakking. Consument dient contact op te nemen met de klantenservice van Set in Stone en Set in Stone zal het transport regelen. 
 13. De ophaalservice van Set in Stone zal het Product controleren en indien het Product gebruikt is en/of niet meer in de perfecte originele staat verkeerd en/of niet meer in de originele verpakking zit is Set in Stone gerechtigd om de betaalde koopprijs niet of slechts gedeeltelijk te crediteren. 


Artikel 9 Annulering 

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of (elektronische) opdrachtbevestiging is mogelijk tot 24 uur na het doen van de bestelling. 


Artikel 10 kosten, honorering en betaling 

 1. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en inclusief verzendkosten voor Nederland en België, tenzij anders vermeld. Set in Stone zal het rekenen van de verzendkosten duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant vermelden. 
 2. Bij retournering van de Producten worden de verzendkosten in mindering gebracht van het terug te betalen bedrag. 
 3. De verzendkosten worden vastgesteld aan de hand van de afmetingen van het pakket, gewicht en het aantal kilometers dat het pakket vervoerd moet worden. De kosten hiervoor zullen van tevoren aan de Klant worden vermeld. 
 4. Set in Stone maakt gebruik van een ervaren ophaalservice. 
 5. Set in Stone heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 
 6. Betaling geschiedt via iDeal, Google Pay, Apple Pay, creditcard, Visa. Klant is bij betaling voor Producten slechts verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs. 
 7. De factuur dient binnen 14 (veertien) dagen door Klant te zijn voldaan. 
 8. Voor bestellingen binnen Nederland en België vraagt Set in Stone geen verzendkosten. Indien de bestelling gedaan wordt vanuit andere landen dan kunt u voor de verzendkosten informeren bij info@setinstone-studio.com 
 9. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Set in Stone mede te delen. 
 10. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 11. Indien Set in Stone besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.11 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


Artikel 11 Levering 

 1. Op het moment dat de bestelling door Set in Stone is ontvangen, stuurt Set in Stone de Producten met inachtneming van de levertermijn zo snel mogelijk toe naar het adres dat Klant aan Set in Stone kenbaar heeft gemaakt. Set in Stone stuurt een bevestiging van de verzending met een datum en tijdslot per e-mail naar de Klant. Een indicatie van de levertermijn van Set in Stone is 14 (veertien) dagen, dit is uitdrukkelijk een indicatie en kan vanaf geweken worden. Nadat de bestelling is gedaan, zal Set in Stone contact opnemen met de klant om een datum en tijdslot voor de levering af te spreken. Dit geldt ook voor de op maat gemaakte meubels. 
 2. Indien Set in Stone de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis. Set in Stone is gerechtigd om in onderling overleg met Klant een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits Klant hiermee akkoord gaat. 
 3. Indien de klant tijdens het moment van de levering onverwachts niet aanwezig kan zijn op het afgesproken bezorgmoment, om het product in ontvangst te nemen, is Set in Stone genoodzaakt alle extra gemaakte bezorgkosten in rekening te brengen. 
 4. De Producten zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat de Producten bij Klant door Set in Stone of een door hem aangewezen vervoerder op het opgegeven afleveradres zijn bezorgd. 
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Breda. 
 6. Set in Stone bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Set in Stone kan ervoor kiezen om de Producten via een gespecialiseerde pakketbezorger te laten bezorgen, maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen. 
 7. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Producten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming. 
 8. Indien het afgeleverde Product wezenlijk niet beantwoordt aan de Overeenkomst of ingeval een Product kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, dan wordt gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg. Klant heeft in een dergelijk geval jegens Set in Stone het recht om: 

  I. Aflevering van het ontbrekende onderdeel of Product te eisen; 

  II. Herstel van het afgeleverde Product te eisen, mits Set in Stone hieraan redelijkerwijs kan voldoen; 

  III. Vervanging van het Product te eisen, tenzij de afwijking van de Overeenkomst te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het Product na het tijdstip dat Klant redelijkerwijs met ontbinding van de Overeenkomst rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van het Product heeft gezorgd; 

  IV. De Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van de Overeenkomst gezien haar geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt; of 

  V. De prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van de Overeenkomst. 

 9. De rechten uit lid 8 onder iv en v van dit Artikel ontstaan pas indien herstel en vervanging van de afgeleverde Producten onmogelijk is of van Set in Stone niet gevergd kan worden, dan wel indien Set in Stone tekort is geschoten om zijn verplichtingen tot herstel of vervanging van de afgeleverde Producten binnen een redelijke termijn na te komen. 
 10. Indien Klant vervanging van het Product eist, zoals bedoeld in lid 8 onder iii van dit Artikel, en het bestelde Product niet meer leverbaar is, is Set in Stone gerechtigd om aan Klant een soortgelijk Product van dezelfde of soortgelijke kwaliteit te leveren. 
 11. Set in Stone baseert de levering op de begane grond, gemakkelijke toegang, op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, bij het huis of appartement dat is aangegeven door de Klant bij de plaatsing van de bestelling. 


Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle goederen geleverd door Set in Stone blijven in het eigendom van Set in Stone, voor zolang deze goederen niet of niet helemaal zijn afbetaald. 
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Set in Stone door zaakvorming of anderszins tenietgaat, behoudt Set in Stone zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Klant nog aan Set in Stone verschuldigd is of zal zijn. Klant dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Set in Stone te vestigen. 


Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Zakelijke Klant gesloten Overeenkomst.
 2. Lid 13.8, 13.10-13.16 Zijn van overeenkomstige toepassing op een met de Consument gesloten Overeenkomst. 
 3. Zakelijke Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Set in Stone is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Zakelijke Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt. 
 4. De levertermijn als genoemd in artikel 11.1 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Set in Stone nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Zakelijke Klant geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Set in Stone enige vergoeding verschuldigd jegens Zakelijke Klant. 
 5. Set in Stone is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Set in Stone, verleent Zakelijke Klant de bevoegdheid aan Set in Stone om, als een door Set in Stone ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Zakelijke Klant te aanvaarden. 
 6. Ten aanzien van de verleende Diensten van Set in Stone geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Set in Stone kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Zakelijke Klant over de geleverde Diensten.
 7. Set in Stone is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan de Producten tijdens het transport door de Zakelijke Klant, overeenkomstig artikel 11 lid 5 van deze Algemene voorwaarden. 
 8. Set in Stone is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade. 
 9. Set in Stone is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website. 
 10. Klant dient er rekening mee te houden dat Set in Stone niet aansprakelijk is voor schade die optreedt bij het hanteren van de Producten of door het schoonmaken met producten die niet geschikt zijn voor meubels die gemaakt zijn van natuursteen. Op de Material & Care pagina van Set in Stone is te vinden hoe de Klant de Producten het beste kan onderhouden en/of beschermen tegen eventuele beschadigingen of vlekken. Klant dient er rekening mee te houden dat natuursteen zwaar en kwetsbaar is. 
 11. Set in Stone is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 14. 
 12. Klant vrijwaart Set in Stone voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. 
 13. Indien Set in Stone aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Set in Stone met betrekking tot haar Diensten. 
 14. De aansprakelijkheid van Set in Stone is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Set in Stone niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 15. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Set in Stone.
 16. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 


Artikel 14 Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Set in Stone, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Set in Stone zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Set in Stone, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 
 4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Set in Stone overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Set in Stone heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 


Artikel 15 Garantie 

 1. De garantie met betrekking tot de Producten van Set in Stone zijn alleen van toepassing indien defecten zijn veroorzaakt door fabricage-, constructie- of materiaalfouten. De garantie houdt in dat Set in Stone de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig kosteloos vervangen. De Klant dient, voordat deze de leveringsbon ondertekent, te controleren of de Producten allemaal geleverd zijn en in goede staat verkeren. De controle van de staat van de Producten wordt geacht te zijn uitgevoerd en goedgekeurd zodra de leveringsbon is ondertekend. 
 2. Klant dient er rekening mee te houden dat Set in Stone niet aansprakelijk is als er schade optreedt bij het hanteren van het Product. Klant dient voorzichtig te zijn en er rekening mee te houden dat natuursteen zwaar en kwetsbaar is. Indien Klant er zorgvuldig mee omgaat, gaat het Product generaties lang mee. Lees op de materials & care pagina van Set in Stone op wat voor manier de Producten het beste onderhouden en/of beschermd kunnen worden tegen eventuele beschadigingen en vlekken. Set in Stone begrijpt dat er ongelukken kunnen gebeuren en dat het hartverscheurend is als er toch een breuk optreedt. Als er zich toch een incident voordoet, geeft Set in Stone graag steenhouwers aanbevelingen die mogelijk kunnen helpen bij het repareren van het Product. 
 3. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade. 
 4. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden. 
 5. Het Product dient alleen gebruikt te worden waarvoor het is gemaakt. 
 6. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet. 


Artikel 16 Reclame 

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald. Klant dient het product te controleren op schade of onjuistheden nadat het geleverd is. Klant tekent de aflever bon en geeft hierbij akkoord dat het product in de juiste staat geleverd is en geen beschadigingen heeft. 
 2. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij Set in Stone overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit Artikel. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden die inhoudt dat wanneer het Product binnen 12 (twaalf) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord. 


Artikel 17 Vertrouwelijkheid van gegevens 

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Set in Stone kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst. 


Artikel 18 Intellectuele eigendom 

 1. Set in Stone behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Set in Stone van gegevens. Klant zal Set in Stone vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 


Artikel 19 Klachtenregeling 

 1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@setinstone-studio.com of telefonisch te melden via 0612141306. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Set in Stone in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt. 
 2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 


Artikel 20 Wijzigingsbeding 

 1. Set in Stone behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Set in Stone zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen. 
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst. 
 3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Set in Stone Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen. 


Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Set in Stone en haar Klant is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die tussen Set in Stone en Consument mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Consument zijn of haar woonplaats heeft. 
 3. Alle geschillen die tussen Set in Stone en de Zakelijke Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda.